You are here: Home > Bez kategorii > Organy adwokatury

Organy adwokatury

Jednym z najważniejszych zawodów na rynku prawnym jest zawód adwokata. Prawnik, jest to osoba. której zadaniem jest pomoc ludziom, sporządzanie różnego rodzaju aktów prawnych oraz opinii. Aby zostać adwokatem należy ukończyć specjalistyczne studia, odbyć praktyki w tej dziedzinie i z powodzeniem zdać egzamin końcowy.
W Polsce występują organy adwokatury, które podzielić można na kilka podstawowych grup. Na szczeblu centralnym wyróżnić można m.in. Naczelna Radę Adwokacką, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Krajowy Zjazd Adwokatury oraz Wyższą Komisję Rewizyjną.
Jeżeli chodzi o element regionalny to mają tutaj swoją siedzibę izby adwokackie. Dzielą się one na zgromadzenie izby, okręgową radę adwokacką, sąd dyscyplinarny i komisję rewizyjną. Pracują w nich zarówno adwokaci jak też aplikanci.
W samorządzie najważniejszym elementem jest Naczelna Rada Adwokacka. Do jej zadań należy przede wszystkim uchwalanie regulaminów dotyczących np. egzaminów, lub zasad wykonywania zawodu. Jeżeli mowa o Okręgowej radzie adwokackiej należy do niej m.in. występowanie z wnioskiem do odpowiednich do tego zadania organów o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z zasadami.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.